İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tufan BAYDAN, Gözde YÜKSEL

NO Makale Adı
1521293381 TRT REPERTUARINA KAYITLI BERGAMA TÜRKÜLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz kültürel kaynaklarımızın bilimsel yöntemlerle araştırıldığı çalışmalar üretmek, milli kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, gelişebilmesi, uluslararası bir nitelik kazanabilmesi ve tanınabilmesi açısından önemlidir. Türkülerimiz ise özgün müzik kültürümüzün önemli bir kavram ve olgusudur. Buradan yola çıkarak araştırmanın genel amacı; Trt repertuarına kayıtlı Bergama türkülerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde Trt repertuarına kayıtlı Bergama yöresine ait toplam 34 türkü sözlü sözsüz olma durumu, derleyen kişi, notaya alan kişi, karar sesi, makam ve usul değişenlerine göre incelenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan türkülerin incelenmesi sırasında nitel araştırma yöntemlerinden ‘‘içerik analizi yöntemi’’ kullanılmıştır. Elde edilen bulguların yüzde frekans dağılımı alınmış, dağılımı gösteren tablolar betimsel bir şekilde açıklanmıştır. Bergama türkülerinin incelendiği bu çalışmanın daha önce konuya ilişkin bir araştırma yapılmamış olması sebebiyle özgün, alan araştırmalarına katkı sağlayacağı beklendiğinden faydalı bir araştırma olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkü, Bergama, Müzik, Müzik Kültürü