İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
M. Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL

NO Makale Adı
1521203361 İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ SAHNESİNDE TASARIM VE SANAT DERSLERİ İLİŞKİSİ

İç Mimarlık eğitimi uygulama ve kuramsal derslerin bir arada yer aldığı bir öğretim müfredatından oluşmaktadır. İç mimarlık eğitiminin ana iskeletini oluşturan ve en önemli uygulamalı dersi ise iç mimarlık atölye dersidir. İç mimarlık atölye dersi kapsamında ise, işlevselliğin yanında, kimlikli, kendi kurgusu olan, uyumlu, konforlu, sanatsal, insanın ruhuna dokunan mekânlar yaratmak hedeflenmektedir. Bu noktada, tasarımcının eğitim sürecinde, bu bakış açısını kazanması gerekmektedir. Böyle bir kazanım ise iç mimarlık eğitimindeki sanat tarihi, mobilya tarihi, vb. teorik dersler ve tasarım atölye dersleriyle sağlanabilmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı, iç mimari tasarım atölye ve teorik sanat içerikli derslerin ilişkisini, öğrencilerin bakış açısıyla ortaya çıkarmak ve tasarım derslerindeki başarılarıyla olan etkileşimi başarı grafikleri üzerinden yorumlamaktır. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme bağlı olarak çalışmanın birinci aşamasında, Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, dördüncü sınıf tasarım atölyesi VI alan yirmi öğrenciyi kapsayan anket uygulanmıştır. Bu anket kapsamında, öğrencilerin almış olduğu sanatla ilgili olan dersleri ile atölye derslerini ne kadar ilişkili olduğu kendi bakış açılarıyla değerlendirmesi istenmektedir. İkinci aşama da ise, öğrencilerin transkripleri incelenerek sanatla ilgili derslerde elde etmiş oldukları başarının, tasarım atölyesinden elde ettiği başarıyla bir paralellik gösterip göstermediği araştırmacı gözüyle değerlendirilip, yorumlanmıştır. Sonuç olarak da, öğrencilerin gözüyle ve başarı grafiklerinin incelenmesiyle hangi sanat içerikli derslerin onlara tasarım süreçlerinde katkı sağladığı bulguları oluşturmaktadır. Bulgulara bağlı olarak ise, özellikle ders programlarının yenilenmesi aşamasında ve yeni kurulacak iç mimarlık bölümlerinde, sanatla ilgili hangi derslerin öğrencilerin tasarım süreçlerinde yön verici olduğu, müfredatlara dâhil edilmesi ve/veya artırılması gerektiği de araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık Eğitimi, Sanat, Tasarım, İç Mekân Tasarımı