İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif Derya ÖZDEMİR, Mustafa ARSLAN

NO Makale Adı
1517591485 BUGÜNKÜ TÜRKİYE VE KAZAK TÜRKÇELERİNİN KELİME HAZİNESİ VE SOSYAL YAŞAMA DAİR SÖZ VARLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dillerin hayatlarını idame ettirmeleri söz varlığını canlı tutmalarına bağlıdır. Geçmişte kimi diller diğer dillerin etkisiyle yok olup gitmişlerdir. Aynı menşeden çıkan Kazak ve Türkiye Türkçelerinin kelime hazinelerinin oluşumu ve gelişimi bununla birlikte sosyal yaşama ait söz varlıkları arasındaki ses, şekil ve semantik benzerlikler ve farklılıklar bu çalışmada araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca eski Türkçe geleneğini sürdürmeleri yönüyle de her iki karşılaştırılmıtır. Bu çalışmada, nitel araştırma kapsamında doküman analizi yöntemiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Excelde tasnif edilerek tablo haline getirilmiş, çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Bulgulara göre sosyal hayata dair Kazak ve Türkiye Türkçeleri arasında kimi ses ve şekil yapılarında değişiklikler saptanmıştır. Kazak Türkçesinin Türkiye Türkçesine göre eski Türkçe geleneğini devam ettirdiği anlaşılmıştır. Her iki dilde aynı Arapça ve Farsça sözcükler farklı olarak dilin ses hançeresine uyarlandığı görülmektedir. Kazak Türkçesinde kimi sözcüklerin Kazakça asıllarının yerine Rusçalarının kullanıldığı saptanmıştır. Türkiye ve Kazak Türkçelerinin yeni kavramları karşılamada birbirlerinin söz varlığından istifade etmeleri açısından bu ve benzer çalışmalar önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Sosyal hayat, Söz varlığı, karşılaştırma.