İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cemal ÖZDEMİR, Mustafa ARSLAN

NO Makale Adı
1514222597 ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE GÖRE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAZAK ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Yabancı dil öğretiminde hedef kitlenin dil özellikleri dilin yapısı yapısı üzerinde özellikle durulmalıdır. Elde edilen birikimler göstermiştir ki yabancı dil olarak Türkçenin soydaş halklara öğretimi ile farklı köken ve yapıya sahip dilleri konuşanlara öğretimi ve yöntemleri arasında farklılıklar vardır. Bu araştırmada Kazakistan örneği üzerinden yabancı dil olarak Türkçenin soydaş halklara öğretiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir durum tespiti yapılmaya ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Nitel ve nicel (karma yöntem) yöntemler kullanılarak yapılan araştırmada doğru verilere ulaşmak üzere ilgili kaynaklar incelenmiş ve uzman görüşlerine başvurularak likert tipi sorulardan oluşan bir anket geliştirilmiştir. Elde edilen veriler Excel ve RStudio programlarında analiz edilerek tablolar halinde yorumlanabilir hale getirilmiştir. Yapılan araştırmada Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerin Türkçe dil becerilerinden okuma ve yazmada çok çeşitli biçimlerde hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Kazakların, Türkiye Türkçesi öğrenirken yazma becerisinde okuma becerisinden daha fazla hata yaptıkları, fonetik açıdan yaptıkları hataların morfolojik olarak yaptıkları hatalardan çok olduğu, öğrencilerin sayısal ifadeleri ve uzun kelimeleri okumakta ve yazmakta zorlandıkları, Kazakçası iyi olan öğrencilerin daha az hata yaptıkları gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu hataların oluşmasında Rusçanın ve anadilden yapılan olumsuz aktarımların etkisinin olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, öğretim, Soydaş Halklar, Kazak Türkçesi, Öğretmen Görüşü