İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GURCUM, Rabiha YILDIRIM

NO Makale Adı
1511846686 TEKSTİL TASARIMINDA SANATIN ESİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI: NEO-PLASTİSİZM ÖRNEĞİ

Sanatın insan için heyecan verici estetik deneyimler ortaya koyması, tasarımın sanattan beslenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Son yıllarda geliştirilen tekstil tasarımlarının birçoğu esin kaynağı olarak sanatı almaktadır. 1789’da Fransa’da yaşanan devrim sonrası yeni düşüncelerin ortaya çıkışı, sanat alanında da yeni ve özgür adımların atılmasına neden olmuştur. 20. yüzyılın ilk çeyreği sanatsal değişim ve yeni oluşumların baş döndürücü hızlara ulaştığı dönemdir. Endüstrinin ürettiği araç-gereçler sanatçıya büyük olanaklar sağlamıştır. Fakat bugünün çağdaş sanatını yaratan sadece bu olanaklar değil, aynı zamanda ve bir o kadar da endüstrinin yarattığı yeni yaşama biçimi ve değerlerine karşı sanatçının gösterdiği tepkidir. Bu araştırmanın amacı sanatın tepkili bir dönemi olan 20. yüzyıl sanat akımlarının incelenerek, seçilen bir akımın tasarım probleminde esin kaynağı olarak kullanılması olmuştur. Bu bağlamda modern sanat akımlarından De Stijl akımı seçilmiştir. Araştırma Örnek Olay metodu ile yapılmıştır. Mondrian’ın dört tablosu seçilmiş, konu sınırlandırması ve derinlemesine araştırma yapılmıştır. Seçilen tablolar incelenerek Mondrian’ın soyutlama prensipleri analiz edilmiş ve elde edilen veriler ışığında teması Tango olarak belirlenmiştir. Neo-plastisizm akımının esin kaynağı olduğu bir tekstil koleksiyonunun oluşturulma aşamaları detaylı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak üretimi ve pazarlaması yapılabilecek bir tekstil koleksiyonunun oluşturulmasında, sanatın tasarımda esin kaynağı olarak kullanılabileceği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tekstil tasarımı, sanat, Neo-Plastisizm, De Stijl, Mondrian