İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elvan GÜN DURU

NO Makale Adı
1511435933 GÜZEL SANATLAR LİSESİ MEZUNU KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN SOL EL TEKNİĞİ SORUNLARI

Nitelikli bir keman icrasının gerçekleştirilebilmesi için, keman eğitiminin başlangıcından itibaren öğrencilerin duruş, tutuş ve teknik sorunlarına anında müdahale edilerek yanlış alışkanlıkların yerleşmesinin önüne geçilmesi oldukça önemlidir. Keman çalımında en çok karşılaşılan problemler genellikle sol ele ilişkin teknik problemlerdir. Bu çalışma, keman eğitimine güzel sanatlar lisesinde başlamış ve 4 yıl boyunca keman eğitimi almış öğrencilerin sol el tekniğine ilişkin sorunlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar ışığında öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunların kaynağına inerek, çözümüne yönelik neler yapması gerektiği belirtilmiştir. Bu açıdan çalışmanın yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağı beklenmekte ve önemli görülmektedir. Çalışmanın amacına uygun olarak keman eğitiminde sol el tekniğine ilişkin sorunların belirlenmesine yönelik literatür taraması yapılmış ve sol el tekniği sorunları belirlenerek açıklanmıştır. Belirlenen sol el tekniği sorunları gözlem formuna dönüştürülerek çalışma grubuna uygulanmıştır. Çalışma grubu olarak belirlenen güzel sanatlar lisesi mezunu 15 keman öğrencisinin sol el tekniğine ilişkin sorunlarını belirleyebilmek amacıyla öğrencilerin dönem içerisinde çalmış oldukları etütler dinlenerek gözlem yapılmıştır. Gözlem formundan elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak raporlaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keman, Keman eğitimi, Sol El Tekniği, Güzel Sanatlar Lisesi.