İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yavuz ŞEN, Koray ÇELENK

NO Makale Adı
1511352447 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim programlarında yer alan Geleneksel Türk Müziği (Geleneksel Türk Halk Müziği/Geleneksel Türk Sanat Müziği) derslerine ilişkin özyeterlik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olan 26 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan öğrencilerden; örneklemi ise, Türkiye’deki 18 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının Geleneksel Türk Müziği (GTM) derslerine ilişkin özyeterlik algılarını belirlemeye yönelik nitel bir araştırmadır. Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının GTM derslerine ilişkin özyeterlik algılarını belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından daha önceden geliştirilmiş ve geçerlik ve güvenirliği test edilmiş olan “Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği”, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek, örneklemi oluşturan 18 üniversiteye uygulanarak geri dönüş sağlanan 436 öğrenciden gerekli veriler toplanıp istatistiksel analizler yapılmış ve GTM derslerine yönelik özyeterlik algılarının hangi düzeyde olduğu, çeşitli değişkenlere göre sorgulanarak bunun sonucunda öğrencilerin bu derslere ilişkin profili ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin GTM ile ilgili derslere yönelik olarak almış oldukları temel müzik bilgileri ile ilgili maddelerde özyeterlik algılarının yüksek olduğu, ancak GTM dersleri ile ilgili gerekli olan bilgilere yönelik maddelerde (makam bilgisi, seyir, usûl v.b.) ise özyeterlik algılarının düşük olduğu; cinsiyet faktörüne göre özyeterlik algılarının erkekler lehine daha yüksek olduğu; düz lise çıkışlı öğrencilerin özyeterlik algılarının AGSL mezunu öğrencilere göre daha yüksek olduğu; GTM derslerine yönelik özyeterlik algılarının üniversite, çalgı grubu, öğrencilerin dinlemeyi tercih ettikleri müzik türü ve ailelerin dinlemeyi tercih ettikleri müzik türü faktörlerine göre farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Müziği Dersleri, Müzik Öğretmenliği Programı, Özyeterlik Algısı.