İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet Musa KOÇ, Alaybey KAROĞLU

NO Makale Adı
1504599046 SANATIN GENİŞLEYEN SAHASI VE GÖRSEL ETNOGRAFYA

Araştırmanın amacı kültürel alan araştırmalarında sanatçının etkinliğini vurgulamak ve farklı disiplinlerin uyguladıkları metodolojiden faydalanarak kültür inşası ve yorumlamaları sürecinde görsel dilin ve görsel kültürün önemine değinmektir. Bu amaçla araştırmada sanatçıların eser üretim süreçleri ve etnografya ilişkisi literatür tarama yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Etnografik araştırma, etnografın üzerinde çalıştığı grubun yaşamına uzun süreli katılımı ile elde ettiği verilere dayanan kültürel bir betimlemedir. Bu araştırma sürecinde; alan çalışması, mülakatlar, gözlemler, semboller gibi yazılı ve görsel veri kaynakları tercih edilir. Sanat eserleri de döneminin kültürel yaşamına ışık tutan bir görsel belge olarak ele aldığımızda, sanatçının günlük yaşamın içine giren, gözlemler yoluyla birey, grup ve toplum yapısına odaklanan etnograf kimliğini de görmek mümkündür. Etnografya deseninin temel prensibi olan "orada olmak" sanatçıya kendiliğinden yüklenen dışarıdan bakma konumundan kurtararak, içeriye içerden bakma fırsatı sunma açısından da önemlidir. Sonuç olarak; sanat araştırmalarında ve üretimlerinde farklı disiplinlerin metodolojilerini bilerek ya da bilmeyerek sanatçılar tarafından kullanıldığı görülmüştür. Çağını anlamaya, sorunlara yanıtlar bulmaya çalışan sanatçı etrafına daha yakından bakma çabası içinde olmuştur. Etnografya bu yollardan sadece biridir.

Anahtar Kelimeler: Görsel etnografya, güncel sanat, kültür.