İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sema KARA, Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

NO Makale Adı
1504179336 İLKÖĞRETİM 6.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK DAMGALARININ ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersinde Türk Damgaları konusunda ‘Proje tabanlı öğretim’ uygulamasınınöğrencilerin başarı ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Araştırma nicel yöntemlerden kontrol gruplu ön test - son test deneme modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın il merkezinde eğitim veren bir ortaokulun 6. Sınıfında öğrenim gören 58 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 6. sınıf Görsel Sanatlar dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda proje tabanlı öğrenme yöntemi, kontrol grubunda da MEB’in mevcut öğretim programıyla dersler işlenmiştir. Uygulama 30.03.2017 ile 02.05.2017 tarihleri arasında altı hafta (6x40 dk.) sürmüştür. Deneysel işlemlerin sonunda her iki gruba da eş zamanlı bir şekilde son test uygulanmıştır. Son testin uygulanmasından 6 hafta sonra her iki gruba da hazırlanan başarı testi kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre son test ve kalıcılık puan ortalamalarında deney ve kontrol grubu arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre proje tabanlı öğretim yöntemi uygulanan deneme grubundaki öğrencilerin MEB görsel sanatlar öğretim programı uygulaması yapılan kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla anlamlı derecede yüksek son test başarısı ve kalıcılık puanları elde ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Dersi, Ortaokul, Proje Tabanlı Öğrenme, Başarı, Kalıcılık