İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Güneş SÜTCÜ

NO Makale Adı
1503936902 LYUDMİLA ULİTSKAYA’NIN ÖYKÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

XX. yüzyılın sonlarında ve XXI. yüzyılın başlarında yaşanan siyasi ve toplumsal sarsıntıların sonucunda Rusya’daki kültürel durum belirgin bir şekilde değişime uğrar. Bu süre zarfında yaşanan en önemli olaylardan biri, kadın yazarların edebiyat alanında aktif faaliyetlerde bulunmalarıdır. Bu anlamda ön plana çıkan kadın yazarların düzyazı alanında yaratmış oldukları eserler, çağdaş Rus edebiyatının tipik özelliklerini yansıtır niteliktedir. Bu bilgiler ışığında söz konusu çalışmada çağdaş Rus edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Lyudmila Ulitskaya’nın“Başkasının Çocukları” (Çujiye Deti) ve “Soneçka” ve ”Bronka” adlı öykülerindeki kahramanlar toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmektedir.Karşılaştırmalı analiz yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen öykü incelemeleri sonucunda Ulitskaya’nın özellikle kadın karakterlere ve onların hayatlarındaki başarı grafiğine dikkat çektiği görülmektedir. Yazarın adı geçen öyküleri aracılığıyla Sovyet döneminin “toplumsal cinsiyet sistemini” çözümlemeye çalıştığı ve II. Dünya Savaşı’nın o dönemin insanları üzerinde yarattığı etkileri açıkça gözlemleyebilme imkânı sunduğu yargısına varmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Lyudmila Ulitskaya, çağdaş Rus edebiyatı, öykü, kadın edebiyatı, kadın düzyazı sanatı, tip, Başkasının çocukları, Soneçka, Bronka, toplumsal cinsiyet.