İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine YILMAZ BOLAT

NO Makale Adı
1501336421 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinlikleri konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin il merkezindeki resmi kurumlarda görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından yapılandırılmış olan anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu; kişisel bilgi formu ve açık uçlu görüşme sorularından oluşmaktadır. Ankette yer alan sorular ile okul öncesi öğretmenlerinin müzik eğitimi konusundaki yeterlilikleri, müzik eğitiminin kimler tarafından ve nasıl verilmesi gerektiği konusundaki düşünceleri, müzik etkinlikleri konusundaki bilgi düzeyleri, müzik etkinliklerinde kullandıkları araç-gereçler, müzik etkinlikleri kapsamında yer verdikleri çalışmalar, müzik etkinlikleri uygulamada yaşadıkları sorunlar, çocuk şarkıları dağarcıkları hakkındaki düşünceleri ve müzik etkinlikleri konusundaki önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin %13.4’ünün müzik eğitiminde kendilerini çok yeterli, %40.0’ının yeterli ve kısmen yeterli buldukları, %3.3’ünün kendilerini yeterli görmediği, müzik etkinliklerinin alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından (%36.7), çeşitli müzik araç gereçleri eşliğinde (%24.4) verilmesi gerektiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin müzik etkinlikleri sırasında en çok davul ve marakas kullandıkları (n=14), müzik etkinlikleri kapsamında en çok şarkı dinleme ve söyleme çalışmaları (f=18) ile ritim çalışmalarına (f=16) yer verdikleri ortaya koyulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin müzik etkinlikleri uygulamalarında herhangi bir problem yaşamadığı (%66.3), sorun yaşayanların sınıftaki yetersiz müzik aletleri nedeniyle problem yaşadıkları (f=18) tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin şarkı dağarcığı konusunda kendilerini yeterli buldukları (n=13) ve kendilerini bu konuda geliştirmeye çalıştıkları belirlenmiştir (f=12).

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, okul öncesi öğretmeni, müzik etkinlikleri