İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rasim SOYLU, Demet KÖROĞLU

NO Makale Adı
1497617637 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN “AŞIK VEYSEL” ADLI RESMİNİN GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMESİ

Göstergebilim sözlü, yazılı ve işaretlerle iletişim biçimini inceleyen bir bilim dalıdır. Gösteren ve gösterilen, biri düşünce ve kavramları sembolize eden işaretler, diğeri bu işaretlerin gösterdiği düz anlam ve yan anlamlardır. Göstergebilime, göstergeleri inceleyen bilim dalı olmasının yanı sıra anlam olgusunu araştıran ve yeniden yapılandıran bir bilimsel yöntem olarak da yaklaşılabilir. Bu araştırmada Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Aşık Veysel” adlı resminde bulunan Türk halk kültürüne ait imge, işaret ve semboller göstergebilim yöntemiyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Sanatçı bu eserinde kullandığı motifleri sembol olarak kullanmakta ve kendi örüntülerinin dışında başka biçim ve renklerle kompoze etmektedir. Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinde, Avrupa’da aldığı Batı Sanatı eğitimi ile modern sanat anlayışında resimler yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Anadolu kültürüne ait imgelere yönelmiş ve resimlerinde yerel motifleri modern bir kompozisyon anlayışıyla kullanmıştır.Sanatçının şiirleri ve resimlerinde içsel dünyasını yansıtması; şiirleri, eserleri üzerine yazdıkları ve yapıtlarında kullandığı işaret, sembol ve imgeler zengin metaforlar taşımaktadır. Bu sembollerin göstergebilim disiplininde incelendiğinde hangi anlamlara geldiği bu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Aşık Veysel” adlı resminde bulunan göstergeler incelenecek ve göstergebilim çözümleme yöntemi ile çözümlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sembol, Gösterge, Göstergebilim.