İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özge GENÇEL ATAMAN

NO Makale Adı
1497343291 FLÜT EĞİTİMCİLERİNİN GÜZEL SANATLAR LİSELERİ FLÜT ÖĞRENCİLERİNİN PARMAK POZİSYONLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada flüt eğitimcilerinin Güzel Sanatlar Liseleri flüt öğrencilerinin ses elde etmede kullandıkları parmak pozisyonlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yoluyla seçilen çalışma grubunu, flüt eğitimi alanında uzman 11 flüt eğitimcisi/flüt sanatçısı oluşturmaktadır. Çalışmadaki veriler, kişisel bilgiler ile ilgili 3, araştırma ile ilgili 5 olmak üzere toplam 8 sorudan oluşan görüşme formu yoluyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; görüşleri alınan tüm flüt eğitimcilerinin, Güzel Sanatlar Liselerinde gerçekleştirilen flüt eğitimi ve öğrencilerde karşılaşılan teknik problemler hakkında bilgi sahibi oldukları, Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören ya da bu kurumlardan mezun olmuş öğrencilerde ses elde etmede yanlış parmak pozisyonu kullanımını gözlemledikleri, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yanlış parmak pozisyonlarını düzeltmek için çaba harcadıkları belirlenmiş ve konu ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flüt, Flüt Eğitimcileri, Güzel Sanatlar Liseleri, Flütten Ses Elde Etme, Parmak Pozisyonları.