İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Süleyman İRGİN

NO Makale Adı
1496499522 KÜLTÜR VE YOKSUL SANAT DİYALEKTİĞİ

Sanat, insanlıkla paralel bir doğrultuda gelişmiştir ve sürekli olarak değişimler geçirerek insanlığın anlatısı olmuştur. Birey ve bireyler, duygu ve düşüncelerini yüzyıllar boyunca sanat aracılığıyla dile getirmiştir. Sanat, bir irdeleme ve sorgulama yöntemi ya da bir dil olarak tanımlanması gerekirse bu dilin ve anlatının insanlıkla birlikte ve paralel olarak değiştiği ve geliştiği söylenebilir. Kültürden beslenen sanat da bu eksende “Kültür” kavramı ile sürekli bir etkileşim içerisindedir. Ve aynı zamanda “Kültür” kavramı günümüze kadar birçok farklı disiplinde kendisine yer bulmuştur. Felsefeden sosyolojiye, ekonomiden antropolojiye kadar birçok alanda tanımlanmıştır. İnsan ve sanat ikilemi, aydınlanma dönemiyle geri dönüşü olmayan bir yola girmiş, modern olma ve modernleşme artık sanatın da bir sorunu olmuştur. Günümüzde sanatın sadece yüzey üzerinde yapılan bir renklendirmeden ibaret olmadığı aşikârdır. Özellikle günümüz 21. yüzyılında eğilimlerin ve anlayışların hüküm sürdüğü bu çağda atık olanın da sanat mekânlarında yerini aldığını görmemiz mümkündür. Yapıtlarında organik ve inorganik malzemeleri bir araya getiren, doğal ve doğal olmayan süreçleri ve kültürel malzeme-motifleri de irdeleyen ve çeşitli doğa yaşantılarını görünür kılmaya çalışan Art Povera (Yoksul Sanat) sanatçılarının her birinin özellikle üzerinde durduğu farklı olgular, durumlar ve kavramlardan söz edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Kültür, Yoksul Sanat ve 21. Yüzyıl