İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alper ER

NO Makale Adı
1495751165 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA ÖZEL ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Bu çalışma, “Güzel sanatlar lisesi müziksel işitme okuma ve yazma dersi öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri” tasarısına dayanmakta olup, söz konusu tasarının “özel alan bilgisi” ana başlığı altında yer alan öğretmen yeterliklerini, müzik eğitimine ve eğitim bilimlerine ilişkin alanyazındaki ilgili çalışmaları göz önünde bulundurarak daha özel bir içerik ve kapsama sahip davranış birimlerine ayrıştıran performans göstergelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonunda, hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının içeriklendirilmesi, öğrenme durumlarının belirlenmesinde kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi, ilgili ders öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programlarının içeriklendirilmesi, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi ve mesleki gelişimi süreçlerinde yararlanılabilecek toplam 245 performans göstergesi yazar tarafından belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müziksel işitme okuma ve yazma eğitimi, Özel alan bilgisi yeterlikleri, Performans göstergeleri