İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Engin ÜMER

NO Makale Adı
1492791812 GÖRSEL KÜLTÜR VE RESİM SANATINDA İMGE

Resim sanatında taklit (mimesis) kategorisi modern sanat tarafından köklü bir şekilde eleştirilmiştir. Modern sanatta resmin doğayı kopya eden bir ayna değil, doğanın ifadesi ve farklı şekilde gösterimi olduğu yaygınlık gösteren bir tavır olmuştur. Buna karşılık günümüz görsel kültürünün karakterinin gerçekliği taklit eden, onu kopyalayan ve yayan bir teknolojinin ürünü olduğu görülmektedir. Bu durum iki farklı görme rejimi ile karşı karşıya olunduğu anlamına gelmektedir. Modern sanat imgenin derinliklerini savunurken, görsel kültür imgeyi enformatik düzeye eşitlemiştir.Görsel kültürün bu karakterine paralel olarak resim sanatında da gerçekliği aşırı derece taklit eder hale gelen bir imge tarzının olduğu görülmektedir. Hiper gerçek olan bu imge, gerçekliği aşırı derecede yanılsama düzeyinde taklit ederken, farklı bir estetik deneyim de sunmaktadır. Bu çalışmada resimdeki imgenin değişimi hiper gerçekçi imge üzerinden ele alınacaktır. Temel sorunsal hiper gerçekçi imgenin gerçek ile olan ilişkisi, görsel kültürün imge anlayışıyla ilişkisinin nasıl kurulabileceğidir. Çalışmada geçmişten günümüze imgenin değişen konumu betimlenecek, devam eden kısımlarda hiper gerçekçi imge ve resimdeki kullanımını üzerine durulacaktır. Çalışmada varılan sonucun ise imgenin geçmişteki kullanımının günümüzde mümkün olamayacağıdır. Bu sonuç özellikle Pop Sanatı ve Hiper Gerçekçi akımlarının imge anlayışlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu akımların ise imgenin değişen bu durumunu göstermeleriyle anlam kazanması gerektiği çalışmanın temel önermesidir

Anahtar Kelimeler: Görsel Kültür, İmge, Gerçeklik, Teknoloji, Modern Sanat.