İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba GÜLTEKİN, Mine COŞGUNER

NO Makale Adı
1492689320 EPİSODİK-ANLAMSAL BELLEK VE BAĞ YÖNTEMİ YAKLAŞIMINDA ANLAMSAL BELLEĞİN İZ’İ

Bu çalışmada iz kavramının Ana Mendieta ve Rene Magritte örnekleminde bellek, zihin ve algı üzerine etkileri incelenmiştir. İncelemenin temel problemi iz kavramının temel ilkelerinde kurgusal oluşumları yeni araştırma sorunsallarına yönlendirmektir. Aynı zamanda örnekleme alınan sanatçıların eserlerinde oluşum aşamalarının ardında yatan psikolojik yaklaşımlar, bilişsel süreçler ve öznel algı süreçleri çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşımlar bağlamında; sanatçı algısında iz kavramı, sanat eserinin sanatçı algısında zihinsel çözümlemeleri, zihinsel algıda sanatçı tavrı ve sanatçı tavrında bellek izi ilişkisel çözümlemelerine gidilmiştir. İlişkisel çözümleme aşamasında elde edilen veriler ile sanatçı izinde episodik ve anlamsal bellek, bağ yöntemi sanatçı algısında çözümlenerek algılanan şeylerin görsel ve hareketsel bağlantılı olarak iz kavramı irdelenerek sonuca ulaşılmıştır.
Araştırma; evren ve örneklem üzerinde yapılan betimsel bir araştırmadır. Araştırma sürecinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmaktadır Araştırmanın resimsel aşamasında psikolojiye dayalı inceleme yapılarak ilişkisel çözümlemelere gidilmiştir. Aynı zamanda, araştırma evreni Ana Mendieta ve Rene Magritte ile sınırlandırılarak, örnekleme alınan sanatçılar dönemi içinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Episodik bellek, Anlamsal bellek, Bağ yöntemi, İz, Rene Magritte, Ana Mendieta.