İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yeşim ERMİŞ, Ayşe OKUR

NO Makale Adı
1492455052 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YER ALAN YAZI DERSİ İÇİN HAZIRLANAN DERS PROGRAMI ve ETKİLEŞİMLİ CD’NİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın temel amacı; Yükseköğretim Kurumlarında Yer Alan Yazı Dersi İçin örnek bir Ders Programı ile beraber hazırlanan Etkileşimli(İnteraktif) CD’nin yazı dersine giren alan uzmanları tarafından değerlendirilmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda yerli ve yabancı literatür kaynaklar taranarak örnek bir ders programı oluşturulmuştur. Hazırlanan ders programın da öğrencinin yapacağı projeler belirlenmiş, aşamalar halinde Etkileşimli CD içerisine yerleştirilerek öğretim elemanlarının görüşüne sunulmuştur. Çalışma Nitel araştırma tekniklerine uygun olarak yapılmış, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 15 kişi eğitim fakültesi, 15 kişi güzel sanatlar fakültelerinde çalışan alan uzmanlarından oluşan ve yazı dersine katıldıklarını beyan eden 30 öğretim elemanı olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırmanın alt amaçları doğrultusunda Yazı Dersi ile ilgili olarak örnek bir etkileşimli (interaktif) eğitim CD’si hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda; Öğretim elemanları hazırlanan eğitim programı ve etkileşimli CD’nin eğitim açısından yazı dersine fayda sağladığını, hedef kazanımlarına ve öğrenci düzeyine uygun olduğunu, disiplinler arası çalışma imkânı ve çok yönlü düşünme becerisi kazandırdığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yazı Dersi, Etkileşimli CD, İnteraktif Eğitim, Ders Programı