İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ezgi BABACAN, M. Devrim BABACAN

NO Makale Adı
1492157816 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO PERFORMANSI ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının piyano performans öz yeterlik düzeylerini tespit etmek ve farklı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının piyano performans öz yeterlik düzeyleri ile sınıf, cinsiyet, mezun oldukları lise,günlük piyano çalışma süresi, piyano dersi akademik başarıve genel akademik başarı notu arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler kişisel bilgi formu ve Gün ve Yıldız (2014) tarafından geliştirilen “müzik öğretmeni adaylarına yönelik piyano performansı öz yeterlik ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek 25 maddeden oluşmaktadır ve Cronbach alfa değeri 0.95’dir. Ölçek 3 alt boyuttan oluşmaktadır, birinci boyut “teknik düzey algısı”, ikinci boyut “sahne kaygısı algısı” ve üçüncü boyut “performans düzeyi algısı” olarak isimlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının piyano performans öz yeterlik algılarının orta seviyede olduğu, öz yeterlik algılarının sınıf, cinsiyet ve lise türüne göre değişmediği saptanmıştır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının günlük piyano çalışma süresi ve piyano dersi akademik başarı düzeyleri ile piyano performans öz yeterlik algıları arasında anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayı, piyano performansı, öz yeterlik düzeyi