İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Leyla Çiğdem DALKILIÇ

NO Makale Adı
1489131900 RUSÇANIN KONUŞMA DİLİ EĞİTİMİNDE EDİMBİLİMİN ÖNEMİ

Dilin kullanımı ve özellikleri her zaman için dilbilimcilerin ilgisini çekmiştir. Ancak zaman içerisinde, dilin formel yapısından ziyade, sahip olduğu ifade araçlarının işlevine göre kullanımı, bunların ifadedeki etkileri ve insan faktörü gibi etkenlerin de anlaşılmak istenmesi edimbilim ve biçembilim gibi dilin farklı bilim dallarının gelişmesinde rol oynamıştır. Dili yapısal özelliklerinden ziyade işlevsel özelliklerine göre ele alan edimbilim ve biçembilim, dilin nasıl, neden ve ne şekillerde kullanıldığının anlaşılmasını bir başka deyişle dilin özünün iyi kavranmasını sağlayan bilim dallarındandır. Bu çalışmada kendine özgü bir yapısı ve özellikleri olan Rusçanın konuşma dilinin iyi anlaşılabilmesi açısından Rusçanın konuşma dili eğitiminde edimbilim ve biçembilimin rolü ve önemi ortaya konmaktadır. Çalışmanın amacı, Rusçanın konuşma dili eğitiminde edimbilim ve biçembilimin önemine dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: edimbilim, biçembilim, Rusça, konuşma dili