İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Harun KESKİN

NO Makale Adı
1488461764 ÇAĞDAŞ TÜRK KLARNET EDEBİYATININ DURUMU: SANATÇILAR, EĞİTİMCİLER VE BESTECİLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cumhuriyetin ilanı sonrasında yaşanan Türkiye batılılaşma hareketinde müzik en üst seviyede ilgi görmüş ve yeni bir müzik anlayışının inşasında kurumlaşmıştır. Bu ilgi sonrasında besteciler yetişmiş, okullar açılmıştır. 19. yüzyılın başlarında ülkemize askeri bandoyla giren klarnet, sistemli bir konservatuvar eğitimiyle günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Bugün konservatuvarlarda orkestralar için klarnet icracısı ve uluslararası müzik dünyasında boy gösteren solist klarnetçiler yetişmektedir. Klarnetin bu varlığı, yanında klarnet edebiyatının da gelişimini doğurmuştur. Türk beşlerinden bu yana onlarca besteci 100’e yakın klarnet eseri bestelemiştir. Toplam 7 adet klarnet konçertosu ve onlarca oda müziği eseriyle çağdaş Türk klarnet edebiyatı önemli bir hazneye sahiptir. Betimsel kapsamda bir tarama çalışması olan bu araştırmada; ilk olarak çağdaş Türk klarnet edebiyatı eserleri listelenmiştir ve devlet senfoni orkestralarının programlarında, Türk bestecilerinin konçertolarına yer verirken klarnete ne kadar yer verildiği incelenmiştir. Klarnet konçertosu besteleyen 2 besteci, konservatuvarlarda görev yapan 3 klarnet eğitimcisi ve orkestralarda görev yapan 6 klarnet sanatçısıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak, çağdaş Türk klarnet edebiyatının durumu ile ilgili verilerin toplanmasına yönelik görüşülmüştür. Elde edilen veriler ışığında; çağdaş Türk klarnet edebiyatının gelişmekte olduğu, yeni eserlerin tanınması için daha fazla gayret gerektiği anlaşılmıştır. Orkestraların Türk klarnet konçertolarına daha fazla yer vermeleri, bu edebiyatın güçlenmesi için temel teşkil edecektir. Bestecilerin sonat, sonatin gibi solo klarnet eserleri bestelemeleri ve klarnet için Türk motiflerinden beslenmiş etütlerin bestelenmesi önemli bir eksikliği gidereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Klarnet Edebiyatı, Klarnet Eğitimi, Klarnet Müziği