İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Koray İLGAR

NO Makale Adı
1486986650 MESUD CEMİL’İN RAST MAKAMINDAKİ VİYOLONSEL TAKSİMİNİN ANALİZİ

Mesud Cemil, XX. yüzyıl Türk müziğinin Tanbûrî Cemil Bey’den sonra gelen en önemli viyolonsel icracılarından birisidir. Mesud Cemil’in Rast makamındaki viyolonsel taksiminin pozisyonlar, yay teknikleri, süsleme teknikleri, ritmik kalıplar, müzik cümleleri, form yapısı, müziksel ifade unsurları ve makamsal seyir özellikleri kategorileri doğrultusundaki analizi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Mesud Cemil’in biyografisi, sanatçı kimliği ve viyolonsel icracılığına yönelik yazılı kaynaklara ulaşmak için literatür taraması, sanatçının viyolonsel taksimlerine ulaşmak içinse arşiv taraması yapılmıştır. Mesud Cemil’in Rast viyolonsel taksimine ilişkin veriler, notaya aktarma, doküman inceleme ve kategorisel içerik analizi yoluyla bulgulara dönüştürülmüştür. Mesud Cemil’in Türk müziğindeki viyolonsel icra tavrını ortaya koyan teknik ve müziksel unsurların neler olduğu, sanatçının söz konusu Rast viyolonsel taksim kaydı örneğinden elde edilen bulguların yorumlanmasıyla açıklanmıştır. Çalışma doğrultusunda, gerek viyolonselde uyguladığı icra teknikleri, gerekse oluşturduğu form anlayışıyla Mesud Cemil’in, içerik analizi yapılan Rast taksiminde özgün bir viyolonsel icra tavrı ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Mesud Cemil’in, Batı müziği eğitimli bir viyolonsel sanatçısı olmasına rağmen, Rast taksimde viyolonseli Türk müziğinin icra geleneğine ve üslûbuna uygun bir tavırla icra ettiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesud Cemil, viyolonsel, Türk müziği, taksim, saz icracılığı