İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Canan AYDIN, Gül ERBAY ASLITÜRK

NO Makale Adı
1485861391 MİTOLOJİ VE DİNLER TARİHİ ÇERÇEVESİNDE YARATILIŞ: SİSTİNE ŞAPELİ TAVAN FRESKOSUNA YÖNELİK DÜŞÜNCELER

İlkel toplumlardan bu yana insanlık tarihinin her döneminde yaratılış ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Evrenin yaratılışını, insanın yaratılışını araştırarak insanlar yaşamlarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. İnsan kendi yaratılışı ile ilgili sorulara cevap buldukça içinde bulunduğu toplumdaki rolüne sahip çıkmış ve yaşamını bu şekilde yönlendirmiştir. Araştırmanın amacı, dinler tarihi ve mitoloji kaynakları çerçevesinde yaratılış sürecini değerlendirmektir. Yaratılış süreci ele alınırken Mezopotamya uygarlıkları, Eski Ahit ve Yeni Ahit kaynakları derlenmiş ve bu kaynaklardan yola çıkarak Michelangelo Buonarroti’nin Vatikan Sistine Şapeli tavan freskosu değerlendirilmiş ve yaratılış ile ilgili bilgiler karşılaştırılarak düşünceler belirtilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken Michelangelo’nun tavan tasvirindeki yaratılış evreleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Michelangelo’ya ait olan yaratılış sahnelerinde Sümer mitolojisi, Babil mitolojisi, Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi, Eski Ahit ve Yeni Ahit kaynaklarının izleri araştırılmıştır. Araştırma analiz edilirken mitoloji ve dinler tarihi disiplinlerinden yararlanılarak eldeki kaynaklara literatür analizi yapılmış ve içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırma Mezopotamya uygarlıkları, Eski Ahit ve Yeni Ahit kaynakları ile sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mitoloji, Michelangelo, Sistine Şapeli, yaratılış.