İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Büşra HAFÇI, Gül ERBAY ASLITÜRK

NO Makale Adı
1485861373 SÜPER KAHRAMANLAR, MODERN ÇAĞIN MİTLERİ Mİ?

Eski Yunan ve Roma’da insanlar kendilerine önderlik edebilecek, güçlü kahramanlar oluşturup onlara inanmışlardır. Bu hikâyeler ağızdan ağza yayılmış ve ayrıca da Homeros’un, İlyada ve Odesa destanları ile yazılı geleneğe dönüşmüştür. Gezegenler, takımyıldızları bile isimlerini tanrılardan almaktadır. Hatta günlük hayatta bile kullanılan “echo”, “erothic”, “chaos”, “volcano” gibi kelimeler mitolojik kökenden gelmektedir. “Kahraman” algımızda bile Roma ve Yunan izlerine rastlamak mümkündür. Küreselleşmenin bir sonucu olarak sınırlar ortadan kalktıkça, mesafeler kısaldıkça, kültürler de birbirine çok yaklaşmış ve böylelikle kahramanlar yalnızca bir halkın değil bütün insanlığın kültürel varlığı haline gelmiştir. Mitoloji, insanoğlunun yaşam tecrübesine dayanan soyut bir bağdaştırıcı güçtür. Mitolojik hikâyeler, hayatın karmaşık bir yapı almasına ayak uydurarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. İnsanların yaşamları, tecrübeleri ve eğlence anlayışları değiştikçe, eski mitler onların ilgisini çekmeyebilir, günümüzde mitlerin yerini alabilecek muazzam kavram ise “Süper Kahraman”dır. Bu kahramanlar, ilk olarak Marvel Comics tarafından çizgi roman türünde, ardından sinemaya uyarlanarak insanlara sunulmuştur. Böylelikle süper kahramanlar dünyaca tanınan modern çağın mitosları biçimini almıştır.Bu çalışmanın amacı, tüm dünyaca benimsenen Süper Kahraman kavramının kökenlerinin tarihi mitlerle ortak yönlerini tespit etmektir. Bunun için, Marvel Comics’e ait The Avengers (Yenilmezler) film serisi içerik analizi yönteminden faydalanılarak çözümlenecektir. Mitolojik hikâyeleri sinemaya uyarlamanın başlıca iki yöntemi vardır; mitolojik hikâyenin doğrudan filmi çekilebilir veya modern bir metnin içine hikâye uyarlanabilir. The Avengers (Yenilmezler) film serisi, her iki yöntemi de kullandığı için temsil yeteneğinin güçlü olduğu düşünülmüştür. Aynı zamanda, değerlendirmeleri güçlendirmek adına kendi isimleriyle film serilerine sahip olan The Avengers (Yenilmezler) karakterleri; Captain America (Kaptan Amerika), Hulk, Iron Man (Demir Adam) ve Thor film serileri de içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İlk olarak mitoloji ve popüler kültürdeki mitolojiden, ardından da Marvel Comics’in yarattığı The Avengers (Yenilmezler) film serisinden yola çıkılarak, süper kahramanların kökenlerini oluşturan tarihi mitlerle benzerliklerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunan mitolojisi, Süper Kahraman, Marvel, Yenilmezler