İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Vasfi HATİPOĞLU

NO Makale Adı
1483808317 TÜRK MÜZİĞİ KEMAN AKORDU

Keman, 18. yüzyıldan itibaren Türk müziği icrasında kullanılmaya başlanmıştır. 18. yüzyıldan günümüze kemanın Türk müziği icrasında kullanılan akort biçimi farklılaşmıştır. Bu farklılık gerek icracılar gerekse müzik bilimciler tarafından tartışma konusu yapılmış olmasına rağmen genel bir fikir birliğine ulaşılamamıştır. Bu araştırmada, Türk müziği keman icrasında kullanılan akort nev’inin geçmiş ve günümüz uygulamalarının tespit edilerek icraya yönelik olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda var olan durumun ortaya konulması bakımından tarama modeli kullanılmıştır. Geçmiş döneme yönelik veriler kaynak tarama ve doküman inceleme (ses kayıtları) veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Günümüz uygulamaların tespit edilebilmesi için beş Türk müziği keman icracısına açık uçlu sorular içeren sormaca e-posta ile gönderilmiştir. Tüm icracılardan yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, farklı akort nev’inin kullanılma gerekçeleri ortaya konularak tarihsel süreç içerisinde Türk müziği keman icrasında dört akort nev’inin kullanıldığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk müziği, keman, akort, akort nev’i