İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Koray ÇELENK, Yavuz ŞEN

NO Makale Adı
1481803240 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN “GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu araştırmada, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim programında yer alan Geleneksel Türk Müziği (Geleneksel Türk Halk Müziği/Geleneksel Türk Sanat Müziği) derslerine ilişkin özyeterlik algısının belirlenmesi için ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma gurubu, Atatürk Üniversitesi, Niğde Üniversitesi (Ömer Halisdemir Üniversitesi), Uludağ Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 97 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma betimsel desenden oluşan bir çalışmadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış olup, hem alan hem de alan dışı özyeterlik ölçekleri incelenmiş, literatür taraması yapılmış ve araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının Geleneksel Türk Müziği derslerine ilişkin özyeterlik algılarını belirleyebilmek amacıyla bir özyeterlik algısı ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliği için bir madde havuzu oluşturulmuş, maddeler uzman görüş formu hazırlanarak değerlendirmeye sunulmuş, maddelerin kapsam geçerlik oranları (KGO) ve sonra da tüm ölçeğin kapsam geçerlik indeksleri elde edilerek 0,05 yanılma düzeyinde istatistiksel anlamlılığı test edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmış, ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve yapı geçerliğini sağladığı belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliği için ise, pilot uygulama yapılarak bu doğrultuda güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha = 0.842) olarak tespit edilmiş ve ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geliştirilen bu ölçeğin, müzik öğretmeni adaylarının Geleneksel Türk Müziği derslerine ilişkin özyeterlik algısının belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Müziği (GTM), Geleneksel Türk Halk Müziği (GTHM), Geleneksel Türk Sanat Müziği (GTSM), Müzik Öğretmenliği Programı, Özyeterlik Algısı.