İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Onur AYDIN

NO Makale Adı
1480318032 MİTOLOJİDEN EDEBİYATA RUS KÜLTÜRÜNDE LETAVİTSA

Mitler, eski topluluklarda insanların dünyayı algılama biçimi ve kültürün yapı taşlarındandır. Mitoloji, hem eski çağlardaki inanışlardan, anlatılardan hem de günümüze kadar geçen süreçte toplumların yaşantılarından doğan hikayelerden beslenerek bir alan oluşturur. Bu alandaki varlıklar genellikle iyi ya da kötü olmak üzere bir kült oluştururlar. Slav mitolojisinde Rus, Ukrayna ve diğer Slav ülkelerinin kaynaklarında Letavitsa en çok şeytani ruh olarak karşımıza çıkar; bunun dışında cadı, vahşi kadın ve nadiren de tanrıça olarak betimlenir. Bazen erkek şeklinde kadınları cezbedip kandıran, bazen de kadın şeklinde erkekleri kandıran; ancak her durumda insanlara zarar veren bir role sahiptir. Bu çalışmada, Slav Mitolojisinde kötü ruhlardan biri olarak yer alan Letavitsa’nın genel tanımı yapılıp farklı ülkelerde ve kültürlerde nasıl kabul edildiği, başta şiir, roman ve efsaneler olmak üzere Rus edebiyatında nasıl bir imaj oluşturduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Letavitsa, Divka, Dikaya Baba, Vetrenitsa, Prelestnitsa, Slav Mitolojisi, Rus Edebiyatı.