İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğba KİPER, Aslı KORKUT, Tuğba ÜSTÜN TOPAL

NO Makale Adı
1476448733 MEKANSAL PLANLAMADA KADIN DOSTU KENT YAKLAŞIMI

Kent bir yaşama alanıdır. Bu ortamın sürdürülebilirliği ise yaşam kalitesini sağlamakla mümkündür. Nitekim, Onuncu Kalkınma Planı da "yaşanabilir çevre” oluşturulması konusunun altını çizmiştir. Söz konusu planda, kentte yaşayan herkes için sağlıklı, güvenli yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması hedeflenmiştir. Dolayısıyla kentler, kentlerde yaşayan tüm bireyler için yaşanılabilir bir şekilde planlanmalıdır. Bu hususta toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı, kent ölçeğinden yapı ölçeğine kadar mekansal planlamanın her boyutunda bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Bununla birlikte, kadınlar kent yaşamı içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı birçok konuda dezavantajlı bir konuma düşmektedirler. Bu durumun oluşması ile de, uluslar arası platformlarda “ kadın dostu kent” oluşturma yaklaşımları oldukça yaygın bir hal almıştır. Bu kapsamda bildiride "kadın dostu kent planlama ve tasarım” için strateji ve ilkeler geliştirilerek, kentte yaşayan tüm bireylerin sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşam sürecekleri kentlerin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda "Kentlerin planlama ve tasarım süreçlerinde kadın dostu yaklaşım önemlidir" hipotezi geliştirilmiştir. Bu amaçla, "Kadın Dostu Planlama ve Tasarımlar yapmak neden önemlidir?, Dünyada ve ülkemizde bu konuya yaklaşım nasıldır? ve Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının benimsendiği bir kent için planlama ve tasarım stratejileri neler olmalıdır?" sorularına yanıt aranmıştır. Sonuç olarak; kadınlara özgü ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanabileceği, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak, kentsel yaşama etkin katılımlarını sağlayacak örnek kamusal mekanların yaratılmasına yönelik olarak çözüm önerileri getirilmiştir

Anahtar Kelimeler: Mekansal planlama, kentsel tasarım, kadın dostu kent.