İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin YILMAZ, Ülkü Sevim ŞEN

NO Makale Adı
1473503369 GİTARIN POPÜLERLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda gitar çalgısının popülerlik durumunun incelenerek ortaya konulmasıdır. Araştırmada, genel tarama modelinden yararlanılmış, üniversite öğrencilerinin görüşlerini belirlemek amacı ile araştırmacı tarafından 14 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini, Kars ili, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 11.440 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kafkas Üniversitesinde farklı fakültelerde öğrenim görmekte olan 314 öğrenci oluşturmuştur. Üniversite öğrencilerinin gitar çalgısının popülerlik durumuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla verilerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin gitarın popülerlik durumuna ilişkin görüşlerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-Kare testi kullanılmıştır. Araştırma verileri sonucunda; üniversite öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda gitarın popüler bir çalgı olduğu, ayrıca öğrencilerin gitar ile ilgili yapılan etkinliklere katılma konusunda istekli oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Gitar, Popülerlik, Üniversite Öğrencileri.