İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğcan GÜLER

NO Makale Adı
1472894199 YAZILI TARİHİN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZ DÜNYASINA PİKTOGRAMLARIN İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Piktogramlar, farklı kültürlerinden gelen kullanıcıların çevresiyle iletişim kurmalarını sağlayan görsel imlerden biridir. Verilmek istenen mesajı yalın bir üslupta görselleştirerek ortak dile dönüştürebilme becerisine sahiptir. Kökenleri yazının tarihine kadar inmesine karşın günümüzdeki faaliyet alanına 20. yüzyılda yaşanan gelişmelerle kavuştuğu söylenebilir. Temel işlevi, temsil ettiği kavram ya da durumu konuşma dillerine bağımlı olmaksızın kullanıcıya aktarmaktır. Bu makalede piktogramların yazının gelişimindeki yeri ve günümüz dünyasına geçişi incelenecektir. Bununla birlikte göstergebilim öğretisinin günümüz piktogramlarına katkısı ve piktogramların anlaşılırlığı tartışılacaktır.