İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen ÇEKEN, Dilek GÜLEÇ, Gül ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1468494535 ÖZEL HASTANELERDE MİSYON İFADELERİ VE LOGO TASARIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Bu çalışma Ankara’da faaliyet gösteren özel hastanelerin logo görseli tasarımı ve misyon ifadesi öğeleri kullanımı arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara’da faaliyet gösteren özel hastanelerin web sayfaları taranmış ve 27 hastaneye ait logo tasarımı ve misyon ifadesine ulaşılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik, frekans, Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ve basit doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak misyon ifadesi ve logo tasarımı geliştirilirken göz önünde bulundurulması gereken unsurların kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamış ve her ne kadar yeterli düzeyde olmasa da belirlenen misyon ifadelerinde, tasarlanan logolara göre daha fazla unsurun varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Logo Tasarımı, Misyon İfadesi, Kurumsal Kimlik, Özel Hastane