İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Jale GÖKÇE

NO Makale Adı
1466245154 KENDİLİK NESNESİ OLARAK SANAT YAPITI

Bu denemede, Foucault ve Kohut’un kendilik konusunda yaptığı çalışmalara dayanarak, sanat yapıtının sanatçının epistemik, etik ve estetik bir varoluş içinde gelişmesini sağlayan bir kendilik-nesnesi olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Bu amaçla, önce kendilik kavramı felsefe ve psikoloji bağlamında ele alınmakta, ardından kendiliğin felsefi ve psikolojik tanımından hareketle sanat yapıtının kendilik nesnesi olarak kavramsallaştırılmasına girişilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kendilik, kendilik-nesnesi, araştırma nesnesi, sanat, sanat yapıtı