İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merih TEKİN BENDER , Ekin BOZTAŞ , Kamuran KÖSEOĞLU

NO Makale Adı
1465213670 SANATÇI AŞKININ SANATSAL YARATMA SÜRECİNE ETKİLERİ VE ESERLERDEKİ YANSIMALARI (Plastik Sanatlar Resim Alanından 20 Sanatçı Örneklemi)

Sanatsal yaratma sürecinde duyguların, eserin yaratımı açısından büyük önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu araştırmanın amacı, resim alanında sanatçı aşkının duygularla paralel olarak yaratma sürecine olan etkileri ve bu etkilerin sanat eserlerindeki yansımalarını aydınlatmaktır. Türk plastik sanatlar alanı resim dalında üretim yapan alanında en az 30 yıllık deneyime sahip, Ankara, İzmir ve İstanbul’da yaşayan gönüllü 20 usta sanatçı, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada araştırmacı tarafından veriler açık uçlu yoğunlaşmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Görüşmeler ses ve video kayıt cihazları ile yapılmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türk görsel sanatlar alanını kuramsal olarak zenginleştirecek veriler elde edilmiş, yaratım sürecindeki duygu durumlarının etkisi sanatçıların öznel algıları ile değerlendirilmiştir.