İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elmas GÜN, H. Ozan DEMİRTAŞ

NO Makale Adı
1465156016 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARMONİ BİLGİLERİNİ PİYANO ESERLERİNE AKTARABİLME DÜZEYLERİ

Müzik öğretmeni adaylarının armoni-kontrpuan-eşlik dersinde kazandıkları teorik bilgileri, piyano eserlerine aktarabilme düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, müzik öğretmenliği lisans programındaki bu iki dersin koordineli olarak yürütülmesinin gerekliliğini vurgulaması bakımından önemli görülmektedir. Araştırmada, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında lisans II düzeyinde öğrenim gören 26 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öğrencilere, piyano dersi için seçilen sonatin formunda bir eserin armonik çözümlemesi yaptırılmıştır. Öğrencilerin yazdığı doğru ve yanlış armoni şifreleri 100 puan üzerinden değerlendirilmiş olup alınan puanlar, öğrencilerin piyano ve armoni-kontrpuan-eşlik dersi akademik başarı puanları ile ilişkilendirilmiştir. Armoni çözümleme test puanları ile piyano dersi akademik başarı notu arasında pearson korelasyon katsayısı 0.135 bulunmuş ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Armoni çözümleme test puanları ile armoni-kontrpuan-eşlik dersi akademik başarı notu arasında pearson korelasyon katsayısı 0.669 bulunmuş ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.