İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alev MÜEZZİNOĞLU, Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1462537231 KEMANA UYARLANMIŞ HALK EZGİLERİNİN KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Bu araştırma, keman eğitiminde kemana uyarlanmış halk ezgilerinin kullanılmasının öğrencilerin keman çalma başarısına etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Kıbrıs halk ezgileri arasından seçilen, Kıbrıs Türkleri tarafından çalınıp oynanan “Sirto” ve “Zeybek” ezgileri kemana uyarlanmıştır. Deneysel “tek grup ön-test, son-test” desenine göre gerçekleştirilmiş araştırma, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde örnekleme giren 12 öğrencinin oluşturduğu “deney” grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ön gözlemde deney grubuna bu ezgilerin uyarlanmamış şekli, son gözlemde ise uyarlanmış şekli çaldırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem formu kullanılmıştır. Veriler nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, kemana uyarlanmış halk ezgilerinin öğrencilerin keman çalma başarılarını teknik ve müzikal olarak olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Her bir davranış için anlamlı bir artış ve olumlu yönde gelişme gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:Keman Eğitimi, Kemana Uyarlama, Halk Ezgisi