İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ezgi TOKDİL

NO Makale Adı
1462537162 RENK KURAMLARI VE ANDRE LHOTE ÖRNEKLEMİNDE RENK ALGISINA FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM

Araştırmada; Newton, Goethe, Itten, Kandinsky ve Klee'nin renk kuramları ve renk üzerine söylemlerinden yola çıkılarak, renk - biçim ilişkisi, rengin etkileri, rengin tınısal özellikleri, renk karşıtlık ve tamamlayıcılık ilkeleri çözümlenmektedir. Renk algısının sanat eseri üzerinde niteliksel bir unsur olarak varlığının yanında, biçimden bağımsız olarak içsel yaşantının dışavurum unsuru ve sanatçının doğaya bakışıyla şekillenen bir olgu olduğu analiz edilmektedir. Böylelikle tarihsel süreç içinde yönelimin objeden sujenin duyumuna doğru olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda Klee ve Goethe'nin renk karşıtlık ilkesi bakımından Andre Lhote'un örnekleme alınan resimleri, oluşturulan renk tabloları ile analiz edilmektedir. Son olarak fenomenolojinin ne olduğu incelenerek, fenomenolojik yaklaşım doğrultusunda renk algısı üzerine bir inceleme modeli oluşturulmuştur. Fenomenolojik yaklaşım doğrultusunda rengin indirgeme süreçleri, anlam boyutları, sanatçının algı mesafesinden rengin öz bilgisine yakınlık - uzaklık dereceleri çözümlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Renk Teorileri, Itten Renk Kontrastlık Kuramı, Klee Renk Karşıtlık İlkesi, Kandinsky, Fenomenolojik Yaklaşım, Andre Lhote.