İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif YILDIZ, Tuba GÜLTEKİN

NO Makale Adı
1461666973 İLETİŞİMSEL AÇIDAN SANATÇI ALGISINDA AUFHEBUNG ÇÖZÜMLEMELERİ

Felsefesinde evren, doğa ve insan varlığını bir arada ele alması nedeniyle sistematik düşüncenin önemli bir ismi olarak görülen ve felsefe tarihinin en zor anlaşılır filozoflarından biri olarak değerlendirilen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, diyalektiğin gelişimine sunduğu katkılar bakımından, çağdaş diyalektiğin kaynağı olarak adlandırılmaktadır. Felsefe tarihi içerisinde birçok düşünür tarafından ele alınan ve farklı anlamlarda kullanılan diyalektiğin, Hegel felsefesinde kullanımı hem düşüncenin hem de varlığın gelişim biçimini gösteren bir yapı olması ve Hegel felsefesini şekillendiren bir yöntem olarak konulmuş olması bakımından Hegel düşüncesiyle bütünleşen bir kavram olduğu gözlenmektedir. Bundan ötürü, Hegel felsefesi ve diyalektik, eşdeğer bir anlama sahip olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada iki temel problem üzerinde durulmuştur. Hegel’in aufhebung kavramı ve sanatçı algısında aufheben eylemi incelenmiş ve örnekleme alınan sanatçıların çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmanın modelinde betimsel araştırma, yönteminde nitel araştırma desenlerinden yorumlama kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında amaçlı tarama yapılıp, verilerin çözümlenmesinde fikir betimleme, örneklem seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Leonid Tishkov ve Almagul Menlibayeva’nın çalışmaları ile sınırlandırılmıştır. Resimlerin analizlerinde ise Leonid Tishkov ve Almagul Menlibayeva’nın çalışmalarında Aufhebung kavramı çözümlemeye gidilmiştir.