İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ESİN, Nilgün SAZAK

NO Makale Adı
1460743944 TÜRK FOLKLORÜNÜN MÜZİKAL MANADA MACAR MÜZİĞİNE ETKİSİ

Hayatlarını bağımsız olarak sürdürürken çeşitli Türk boylarına komşu olan Macarlar, birlikte ve iç içe yaşadıkları Türklerden ve Türk kültüründen çok etkilenmişlerdir. Bu kültürel etkileşim daha çok dil, etnografya ve halk müziği alanlarında kendini göstermiştir.
Macarlar, Fin-Ugor kökenli oldukları halde Ugor halk müziğinden çok Türk halk müziğine yakın olmuşlardır.
Macaristan’da XIX. yüzyıldan itibaren Armin Vambery, Gyula Nemeth, Sandor Takats, Kunos İgnacz gibi Macar sosyal bilimcilerin çabalarıyla başlatılan tarih, mukayeseli dilbilim ve etnomüzikoloji çalışmaları, Türk-Macar toplumlarının geçmişine ilişkin bilinmeyen bir çok yanları gün ışığına çıkarmıştır. Özellikle Macaristan’ın gerçek halk müziğini araştırmak için doğu halk müziğine yönelen Zoltan Kodaly ile onun öğrencisi Laszlo Vikar’ın Balkan kavimlerinden derlediği ezgilerle Bela Bartok’un Anadolu’da, Adana Osmaniye yöresinden derlediği yörük türkülerinin, yapılan kıyaslama ve inceleme sonucunda çoğunun, Macar türkülerinin bir varyantı olduğu görüşünün ağırlık kazanması, iki ülke halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağların ne kadar eski ve köklü bir gelenekten geldiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Macarlar, Türk-Macar Kültürel Etkileşimi, Kopuz, Kaval.