İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilek ÇULHA

NO Makale Adı
1460372604 STÉPHANE MALLARMÉ’NİN “UN COUP DE DÉS” (BİR ZAR ATIMI) ADLI ŞİİRİNİN TİPOGRAFİK DİLİ

Stéphane Mallarmé, (1842-1898 Fransa) sembolist dönemin ilk akla gelen şairlerinden biridir. Onu döneminin üstünde algılanmasını sağlayan, geleneksel dize anlayışının keskin, tek ve değişmez yapısının karşısına, dizeyi ritim ve hareket ile kavramlaştıracak tipografik denemelerle kurgulamasıdır. Mallarmé’nin şiiri ile başlayan şey’in kendisinin değil, yarattığı etkiyi yansıtmak düşüncesi, doğrudan grafik tasarımın düşünceye biçim kazandırmak görüşüyle örtüşmektedir. Bu nedenle Mallarmé’nin, “Un Coup de Dés”, (Bir Zar Atımı) adlı şiirinde geliştirdiği, yazıya ses veren, sesi harflerle niteleyen, söz ile anlamı birbiriyle çatışmaya sokan deneyselci tavrı, doğrudan grafik tasarımın tipografi tanımlarıyla açıklanabilir. Bu bağlamda, Mallarmé’yi grafik tasarım çerçevesinde incelememizde olanak tanıyan kuramcı Jacques Ranciére okumaları, sanat ve tasarımın ortak düşüncelerini ilişkilendirmemize kılavuzluk edecektir.

Anahtar Sözcükler: Tipografi, Stéphane Mallarmé, “Bir Zar Atımı”, Dizge, Espas, Jacques Ranciére, Şiir.