İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ferda Gürgan ÖZTÜRK, Hande DİNÇ

NO Makale Adı
1455984333 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMLERİ SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Günümüzde, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, eğitim sistemlerinin yenilenmesi, buna bağlı olarak öğretmen yetiştirmedeki sorunların saptanması ve sorunların çözülmesi zorunlu duruma gelmiştir. Bu gelişmeleri takip eden ve katkıda bulunan nitelikli öğretmenlerin artması modern çağı yakalamanın temel koşuludur. Ülke sorunlarının çözümlenmesi ve kalkınmasına yönelik olarak yüksek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi, çağdaş üniversitelerin önemli bir parçası olan lisansüstü eğitimle mümkündür.
Bu araştırmada, öğretmenlik yaparken aynı zamanda lisansüstü öğrenimine devam eden müzik öğretmenlerinin lisansüstü öğrenimleriyle ilgili yaşadıkları sorunların çeşitli açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla lisansüstü eğitim görmekte olan müzik öğretmenlerinin eğitimlerini sürdürürken karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Mevcut araştırmada, araştırmaya katılan 34 müzik öğretmeninin lisansüstü eğitim yaparken karşılaştıkları sorunlar, görüşme formlarıyla değerlendirilmiştir.
Müzik öğretmenlerinin çalıştığı kurumdan izin almak, öğrenci sayısının fazlalığı, ders yükünün fazla olması, maddi zorluklar, ulaşım zorlukları gibi sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiş ve belirlenen sorunlara çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Lisansüstü eğitim, öğretmen eğitimi, eğitimde sorunlar