İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serdar ÇAKIRER

NO Makale Adı
1455536582 REŞAT AYSU’ NUN NİHAVEND SAZ SEMAİSİNİN UD ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL DAVRANIŞLARA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

Geleneksel Türk müziği saz eserleri ve etütler ud öğretiminin yönlendirilmesinde temel faktörler arasında yer almaktadır. Ud öğrencileri bu saz eserlerini ve etütleri kullanarak yeteneklerini ve ud çalma tekniklerini geliştirmekte, pekiştirmektedirler. Bu açıdan belirleyici bir öneme sahip olan Saz eserlerinin ve etütlerin seçimi ve uygulanmasında, ud öğretiminin en verimli biçimde gerçekleşmesini sağlayacak bir yaklaşım içerisinde hareket edilmesi gerekir. Çalışma betimsel bir modelle ve belgesel tarama yöntemi göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu araştırmada, Reşat Aysu’ nun Nihavent Saz Semaisi’ nin, ud öğretimindeki temel davranışların mevcudiyeti ve ud öğretiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi amaç edinilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Reşat Aysu’ nun Nihavent saz semaisinin, ud eğitiminin belirli evrelerinde ud için gerekli birtakım teknik becerileri geliştirici unsurları taşıması bakımından ud öğretiminde kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Saz semaisi, Ud, Ud eğitimi.