İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Levent TÜRKEL, Yavuz ŞEN

NO Makale Adı
1455363633 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ FLÜT ESERLERİ İCRASINDA, MAKAMSAL FLÜT EGZERSİZLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmada makamsal dizilere göre bestelenmiş flüt egzersizlerinin, Çağdaş Türk Müziği flüt eserlerinin icrasını hangi düzeyde etkilediğini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılmış ve bestesi Ulvi Cemal ERKİN’e ait olan Köçekçe Orkestra Suiti, deney eseri olarak belirlenmiştir. Deneysel desenin uygulanabilmesi için, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü bireysel çalgı flüt eğitimini veren öğretim elemanı ile yapılan görüşme neticesinde, toplam 12 lisans 3. ve 4. sınıf flüt öğrencisinden, bireysel çalgı flüt dersi akademik başarıları birbirine yakın olan 7 öğrenci, çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma grubunu oluşturan deney grubu öğrencilerine (n=7), ön test-son test uygulamasının ardından bir anket düzenlenmiş ve bu ankette öğrencilerin deney eserine ve makamsal dizilere göre bestelenmiş etütlere yönelik düşünceleri sorulmuştur. Verilerin analizi ile frekans ve yüzde dağılımları, bulgular ve yorum bölümünde tablolar ile gösterilerek açıklanmıştır. Araştırmanın deneysel uygulamasının sonuçları incelendiğinde; makamsal dizilere göre bestelenmiş flüt egzersizlerinin, ön test sonuçlarına göre, deney eserini (Köçekçe) seslendirmede büyük oranda etkili olduğu ve deney grubunun başarı seviyelerinin yükselmesinde anlamlı bir fark yarattığı gözlemlenmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin düşünceleri ve anket verilerine göre; Köçekçe isimli eserin öğrencilerin % 85,7’lik kısmı tarafından daha önce dinlenilmediği ve icra edilmediği tespit edilmiştir. Araştırma verileri sonucunda; Türk Müziği makam dizileri ve Türk Müziği usûllerini içeren etütlerin, öğrencileri çalışmaya motive ettiği ve flüt eğitiminde kullanılan diğer etütlere kıyasla severek ve istekli çalışmalarına yardımcı olabileceği söylenebilir.