İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Orhan CEBRAİLOĞLU

NO Makale Adı
1454595627 21. YÜZYILDA SANATÇININ KALICI OLMA DÜŞÜNCESİNE KARŞI ORTAYA KOYDUĞU TAVIR

Tarihsel süreçler göz önünde bulundurulduğu zaman bilimin gelişmesi, teknolojideki yenilikler ve buna bağlı olarak da ekonomik sistem yapılarının değişmesi/dönüşmesi bireylerin yanı sıra toplumların da düşünce yapısının farklılaşmasını sağlamıştır. Bu dönem sanatçı/izleyici arasında sınırların nesnel ve kavramsal boyutlarının tekrar tekrar sorgulandığı bir döneme işaret eder. Küreselleşen dünyanın yadsınamayan gerçeklerinden olan kapitalizm ve endüstrileşme sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki alışılmış hatta neredeyse geleneksel bağların arasına mesafe bırakabilir bir duruma gelmiştir. Bu mesafe aynı zamanda sanat nesnesinde aranılan özelliklerin de değişmesine sebep olmuştur.
Kalıcılık geleneksel sanat anlayışı içerisinde bir eserin en önemli özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Ancak 1950 sonrası sanat hareketleri içerik ve biçim yönünden kalıcılığı bir ölçüt olarak görmez. Devingen hatta neredeyse kuralsızlığından ivme kazanan bir sanat anlayışı içerisinde malzemenin/üretimin çok anlamlılığı ile kalıcılık kavramı günden güne kazandığı yeni anlam oluşumları ile başka anlamlara dönüşür/değişir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Kalıcılık.