İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bengü BATU

NO Makale Adı
1452358981

Teknolojik görüntüleme araçlarının hızlı gelişimiyle birlikte görsel kültür oluşarak, yaygınlaşmakta ve hakim olan egemen güçlerin (kapitalizm) ideolojilerini bireylere dayatmaktadır. Görsel kültür, estetik anlayışın niteliksel temellerini de etkilemeye, dönüştürmeye başlamıştır. Görsel kültürün bir parçası olan sanatın görsel kültürle dilsel ve göstergesel bir alışveriş içine girmesi sanat eğitimini de etkilemektedir. Son yıllarda sanat eğitimi alanında görsel kültür ve göstergebilimle ilgili araştırmaların nicel artışı dikkat çekmektedir. Göstergebilim anlamla, anlamın üretim süreci ve eklemleniş biçimiyle ilgilenen bir etkinliktir. Mantık temelli bir yöntem olan göstergebilimsel yaklaşımların sanat eğitiminde görsel kültür ürünlerinin eleştirisinde daha etkili bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Araştırmada ‘Görsel kültür nedir? ‘Göstergebilim nedir?’ ‘Görsel kültür çalışmalarının üzerinde durduğu ana konular nelerdir ve sanat eğitiminde bunların üzerinde gösterge bilimsel yöntem nasıl kullanılır?’ soruları araştırılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Görsel kültür çalışmalarının ideoloji, güç, temsil, algı, metinlerarasılık ve polimorfizm konularına odaklandığı tespit edilmiştir. Tüm bu konuların da göstergebilimsel yöntemle çalışılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, görsel kültür, göstergebilim, sanat eleştirisi, güzel sanatlar